INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH

25.9.2022

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY:

 

1.     Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., zdaje obowiązkowo:

1) w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

a) język polski

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

2) w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a) język polski

b) matematyka

c) język obcy nowożytny

 

2.     Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM  DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY W LATACH UBIEGŁYCH PRZYSTĄPILI DO MATURY, A W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
DEKLARUJĄ PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO (deklaracje do 7.02.2023)

 

1.     W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej.

2.     Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

3.     Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo jedyny/wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym zostały mu unieważnione, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

4.     Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 2021 r., kiedy przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie było obowiązkowe, i nie zdali egzaminu maturalnego, w 2023 r. mają obowiązek przystąpić również do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego, nawet jeżeli takiego obowiązku nie mieli, kiedy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.