zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
23.01.13
Praktyki zawodowe

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ DLA DOROSŁYCH „ŻAK” W BĘDZINIE

DLA SŁUCHACZY ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ OD WRZEŚNIA 2012

KIERUNEK SEMESTR CZAS TRWANIA
TECHNIK ADMINISTRACJI II i III Po 4 tygodnie (2x160h)

ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAKTYKTECHNIK BHPIII4 tygodnie – 160h

ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAKTYK

1.    Słuchacze szkół ŻAK mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnie z kierunkiem kształcenia.

2.    Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez słuchacza podczas praktyki           zawodowej oraz jej wymiar określa program nauczania dla danego zawodu .

3.    Zadaniem praktyki zawodowej jest połączenie teoretycznych wiadomości z przedmiotów zawodowych

nauczanych w szkole z umiejętnościami praktycznymi w rzeczywistych warunkach pracy.

4.    Praktyki zawodowe mogą być realizowane w ciągu całego roku szkolnego , w tym również w okresie ferii.

5.    Praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o umowę zawarta pomiędzy szkołą i właściwym pracodawcą .

6.    Odbycie i zaliczenie przez słuchacza praktyki zawodowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia danego semestru i ukończenia całego cyklu nauki.

7.    Słuchacz odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest po jej zakończeniu przedstawić w szkole następujące dokumenty :

a.    Umowę o praktykę opieczętowana przez pracodawcę

b.    Dzienniczek praktyk

c.    Wpis do indeksu oceny z praktyk /jeżeli opiekun posiada kwalifikacje pedagogiczne/

8.     Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad praktyką zawodowa i ma prawo do przeprowadzenia kontroli.

9.    Dyrektor może zwolnić słuchacza z obycia praktyki zawodowej w całości lub części (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r) ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

10.   Słuchacz może odbywać praktykę w miejscu siedziby szkoły lub w miejscu zamieszkania.

11.   Słuchacz jest podporządkowany regulaminowi pracy zakładu , w którym odbywa praktykę.

12.  Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk wyznaczony przez  właściciela bądź kierownika firmy.

13.  Opiekun praktyk jest w ciągłym kontakcie z dyrekcją szkoły , przekazuje  informacje z przebiegu praktyk , zgłasza zjawiska niepokojące do rozwiązania .

14. Ocena z praktyki wystawiana jest według następującej skali :

a.        Stopień celujący – 6

b.       Stopień bardzo dobry – 5

c.        Stopień dobry – 4

d.       Stopień dostateczny – 3

e.       Stopień dopuszczający – 2

f.         Stopień niedostateczny – 1

 

15.  Nie dostarczenie przez słuchacza dokumentów związanych z odbyciem praktyki , o którym jest mowa w pkt.7 regulaminu , w terminie umożliwiającym jej zaliczenie, powoduje nie zaliczenie praktyki a tym samym nie wydanie świadectwa ukończenia szkoły.

16. Wszelkie sprawy sporne nieuregulowane regulaminem są rozwiązywane przez Dyrektor szkoły.

17.  Regulamin w każdym roku szkolnym jest aktualizowany o wchodzące w życie   rozporządzenia  MENiS.

WARUNKI ZWOLNIENIA Z PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

§ 30. 1. Dyrektor szkoły dla dorosłych:

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

a)     uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza – w zawodzie, w którym się kształci,

b)    zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu;

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:

a)     uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,

b)    zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia